روش اندازه گیری صحیح درب ضدسرقت با روش ساده

گام اول :

ابتدا مشخص کنید که از چهارچوب موجود استفاده میکنید یا قصددارید چهارچوب جدید خریداری کنید.

گام دوم:

جهت بازشوی درب رو تعیین کنید.

گام سوم:

اگر از چهارچوب موجود استفاده می شود ضخامت آن را اندازگیری کنید.

گام چهارم:

عرض داخلی درب را حتما از قسمت تو رفتگی چهارچوب اندازه گیری کنید. و از سه نقطه بالا -وسط و پایین چهارچوب، اندازه ها را چک کنید. عرض بیشتر چهارچوب در قسمت لبه ایی ست که خود درب قرار میگیرد.

مرحله پنجم:

در این مرحله ارتفاع چهارچوب اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری دقیق این قسمت اندازه گیری را از داخل چهارچوب گرفته شود و مانند عرض درب آن را از چند نقطه مختلف بررسی کنید.

مرحله ششم :

اگر قصد  دارید چهارچوب را تعویض کنید کلیه اندازه گیری ها حتما از دیوار از قسمتی که دیوار آجری با چهارچوب متصل میشود گرفته شود. چون ممکن است در بعضی از چهارچوب ها مقداری بر روی دیوار قرار داشته باشد واین نکته در اندازه گیری بسیار مهم است.

گام هفتم :

کلیه اندازه ها مجدد چک شود تا اشتباهی رخ ندهد.